Fumigatie Containers

Gas in containers?

Jaarlijks komen er meer dan vijf miljoen containers ons land binnen. Om aantasting van de lading door ongedierte te voorkomen, worden zeecontainers in het land van herkomst behandeld met bestrijdingsmiddelen (denk aan fosforwaterstof en methylbromide). Tegenwoordig vinden, door internationale regelgeving, steeds meer gassingen plaats bij zeecontainers met stuw- en verpakkingshout. In beide situaties spreekt men van de zogenaamde gegaste zeecontainers. Het aantal gegaste zeecontainers neemt de laatste jaren toe.

Bedoeling

De bedoeling is dat het gas gedurende een relatief korte periode actief blijft, bij voorkeur een dusdanig korte periode dat de container op de plaats van bestemming op veilige wijze gelost kan worden. Het gas zou in het ideale geval op de plaats van bestemming 'verdwenen' moeten zijn. Vaak is dat niet het geval. Het komt regelmatig voor dat containers ook op de plaats van bestemming nog een gevaarlijke hoeveelheid gas bevatten. Bovendien absorberen sommige (consumenten)producten zo veel van het gebruikte gas dat ze dit gas nog maanden lang kunnen 'afgeven' met alle risico's voor de gebruikers van dien.

Gegaste zeecontainers bevatten vaak:

 1. Levensmiddelen
 2. Kleding
 3. Schoenen
 4. Speelgoed
 5. Meubels

Waar komen ze vandaan?

Vooral zeetransport uit overzeese continenten, zoals Azië, Afrika en Zuid-Amerika is verdacht. De laatste tijd blijkt namelijk, dat elke zeecontainer gevaarlijke concentraties aan gassen kan bevatten. Soms worden zeecontainers onnodig gegast, zijn ze niet voorzien van de juiste etiketten en/of ontbreekt de noodzakelijke informatie op de transportpapieren. Medewerkers die, in zo’n situatie, een gegaste zeecontainer openen of betreden kunnen gasresten inademen en zo gezondheidsschade oplopen.

Naast het bewust toevoegen van schadelijke gassen, kunnen bij het openen van zeecontainers gevaren optreden door blootstelling aan gevaarlijke stoffen, veroorzaakt door:

 • Lekkage van de verpakking.
 • Bij sommige producten komen stoffen vrij, die gebruikt zijn bij de fabricage. Hierdoor kan er aan het eind van het transport sprake zijn van hoge concentraties gezondheidsschadelijke stoffen in de zeecontainers als gevolg van uitdampen.
 • Processen (chemische) in de lading kunnen leiden tot het vrijkomen van stoffen, terwijl tegelijkertijd zuurstof aan de lucht in de zeecontainer wordt onttrokken.

Waarom worden zeecontainers gegast?

Containers worden gegast met bestrijdingsmiddelen om ongedierte te bestrijden. Zo wordt voorkomen dat ongedierte en mogelijke ziektes worden verspreid en ingevoerd in Nederland. De stoffen die gebruikt worden zijn niet alleen giftig voor het ongedierte maar ook voor de mens.

Welke containers zijn gegast?

Gegaste containers kunnen in principe uit alle delen van de wereld komen, maar de meesten komen uit overzeese continenten als Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Alle ladingen kunnen in principe gegast zijn. Producten die vaak gegast worden, zijn:

 • levensmiddelen en veevoeders, zoals koffiebonen, tapioca, granen, etc.
 • plantaardige en dierlijke producten, zoals katoen, dierenhuiden, etc.
 • houten en houtachtige producten, zoals meubelen, rotan, stro, etc.

Tegenwoordig vinden er ook steeds meer gassingen plaats bij containers waarin stuw- en verpakkingshout, houten pallets, houtwol en jute zakken worden gebruikt. Ook zien we dat zeecontainers onnodig gegast worden en dat de transportpapieren en etiketten op de zeecontainer onjuist zijn. Daarnaast is voorzichtigheid geboden, omdat in de zeecontainer gassen en dampen uit de lading zelf kunnen vrijkomen.

Gassen en hun schadelijke werking:

Veel gebruikte gassen, die toegediend worden, zijn methylbromide (MB), fosfine of fosforwaterstof, chloorpicrine, sulfurylfluoride, formaldehyde, blauwzuurgas, ammoniak en/of 1,2-dichloorethaan. Ook benzeen en tolueen worden met regelmaat in de lading aangetroffen. Wanneer iemand bij het openen van een gegaste zeecontainer deze gassen inademt, bestaat er gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie. De meeste stoffen werken op het centrale zenuwstelsel. Afhankelijk van de stof, kunnen al snel na blootstelling klachten optreden als hoesten, duizeligheid, misselijkheid, en hoofdpijn.

Regelgeving:

Door de hiervoor omschreven feiten willen wij U erop attent maken dat de Arbeidsinspectie (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), de Belastingdienst/Douane (Ministerie van Financiën), de Inspectie Verkeer en Waterstaat (Ministerie van Verkeer en Waterstaat), de Voedsel en Waren Autoriteit (opdrachtgever Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en de VROM-Inspectie (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) gezamenlijk een convenant getekend hebben om de naleving van de regelgeving met betrekking tot gevaarlijke gassen in importcontainers te realiseren. Om dit te bewerkstelligen heeft men aangegeven verscherpte controles uit te zullen (gaan) voeren.

Wat betekent dit voor U:

Import containers zullen worden in gedeeld in 3 categorieën, zijnde:

 1. Zeker gegast.
 2. Mogelijk gegast, situatie onduidelijk.
 3. Zeker niet gegast.

Zeecontainers behoren tot categorie A als:

 • Uit de transport- en douanepapieren, behorend bij de zeecontainer, of uit onderzoek van de keten (producent, verlader, transporteur, etc.) blijkt dat de zeecontainer is gegast en welk(e) gas(sen) is (zijn) gebruikt;
 • De zeecontainers zijn voorzien van een sticker, waarop staat: “Certificate of fumigation” (o.i.d.).

Zeecontainers behoren tot categorie B als:

 • Niet duidelijk is of de zeecontainer gegast is;
 • Er sprake is van verdachte omstandigheden;
 • Niet bekend is met welke gassen gegast is.

Verdachte omstandigheden zijn:

 • Zeecontainers met levensmiddelen en veevoer, zoals granen, graanproducten, rijst, tapioca, kopra, noten, grondnoten, cacaobonen, koffiebonen, aardappelmeel, kroepoek, thee, oliezaden, gedroogde vis, melkpoeder en zaaizaden.
 • Zeecontainers met goederen van organische aard, zoals katoen, papier, wol, etc.
 • Zeecontainers met hout, meubelen, rotan, bamboe, stro, etc.
 • Zeecontainers uit Azië, Afrika, Zuid-Amerika, maar ook andere overzeese continenten.
 • Zeecontainers met gevarenstickers, afgeplakte ventilatie en/of deuropeningen, slangetjes die uit ventilatieopeningen komen.
 • Aanwezigheid van stuwhout, pallets, houtwol, jute zakken, etc. Vooral de zeecontainers die vanuit Japan, China, U.S.A. en Canada worden verscheept moeten extra aandacht krijgen.
 • Sommige landen schrijven gassing van zeecontainers zijn voor. Dit zijn onder andere Nieuw Zeeland, Australië en China.

Tot deze categorie behoren ook de zeecontainers die gegast zijn, maar zogenaamd “gasvrij” naar Nederland zijn verstuurd. Een controlemeting in Nederland dient te bevestigen of de concentraties gas in de zeecontainer inderdaad beneden de grenswaarden liggen. Onder het begrip ‘gasvrij’ of ‘veilig’ voor betreden’ kan in het verzendende land wat anders worden verstaan dan in Nederland. Bovendien kunnen de concentraties gassen tijdens transport alsnog oplopen wat medewerkers in Nederland onnodig in gevaar kan brengen.

Categorie C:

Een zeecontainer behoort tot categorie C als uit onderzoek van het ontvangende bedrijf bij de leverancier en/of verlader blijkt dat de zeecontainers niet worden gegast. Een schriftelijke verklaring of documentatie is hiervoor aanwezig.

Let op: Uitdampen van stoffen uit de lading zelf is ook mogelijk! Ongeacht Categorie A, B of C kunnen gassen en dampen uit de lading zelf kunnen vrijkomen in de zeecontainer.

Wanneer meten:

In geval van categorie A en B zullen wij steekproefsgewijs metingen verrichten. De arbeidsinspectie stelt dat er ongeveer 10% van de goederen stroom welke in zeecontainers aankomen moet worden getest d.m.v. metingen. Als blijkt dat er regelmatig te hoge waardes gemeten worden dan zullen het aantal metingen opgebouwd worden. Indien blijkt dat dit afneemt of geen hoge waardes gemeten worden zullen het aantal metingen afnemen.

Kosten:

De kosten welke ontstaan zullen aan de opdrachtgever doorbelast worden. Dit zal per meting € 175,00 gaan kosten. Dit is inclusief een gasvrij verklaring of een verklaring. In het geval van een verklaring is er geconstateerd dat de meting boven de toegestane hoeveelheid uitkomt. Indien dit het geval is kan RFS deze container niet lossen en zullen er maatregelen getroffen moeten worden zoals het ontgassen van de container. Bij een lage concentratie kan dit op RFS terrein, bij een te hoge concentratie zal dit bij een erkende instantie moeten gebeuren. Dit kunt in eigen regie begeleiden of door RFS laten verzorgen. De kosten voor het omrijden en het uitgassen zullen volgens uitgave doorbelast worden + € 50,00 interventie kosten. Indien u wilt dat de lucht op aanwezigheid van andere stoffen dan genoemd gecontroleerd wordt, dan moet u dit specifiek in uw opdracht aangeven.